Σε αυτή την ενότητα, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν μια σειρά άρθρων που μπορούν να συμπληρώσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στα παραγόμενα του έργου. Κάθε άρθρο αναπτύσσεται από έναν εταίρο και αντιπροσωπεύει το δικό του όραμα για το θέμα.

Wheels are familiar to everyone and are used in many different ways. For this reason, they are a great starting point to show children the connection between school material and real-life historical heritage. With interesting data from history, we can show children how everyday things...

Considering that current and prospective jobs will require rich STEM literacy, STEM education is becoming more and more popular, and a great amount of funding is being allocated to STEM initiatives across Europe and North America (François et al., 2018, de Freitas et al.2017). This...

There can be great advantages to moving parts of teaching out of the classroom and into museums. Yes, you read that right! Museums can be an important player in the future of education! PISA surveys from 2018 showed a declining level of achievement in science among...

Creating an open and citizen-focused digital manufacturing space How do we create a MakerSpace within the school environment? This article aims to give some rough ideas that can be easily adapted to different contexts. First steps In recent years we have witnessed the unstoppable awakening of what we...

We are living in critical times in the world of formal education. It is a key moment, as the foundations of what education should look like in the future are being shaken. Technology and the digital have emerged in classrooms and schools under the guise of...

Teachers are tasked with developing students who are capable of solving increasingly complex problems on their own initiative in a modern, increasingly complex world. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) has emerged as a potentially useful tool in addressing this challenge in recent years....

Robotics is an interdisciplinary branch of computer science and engineering. The goal of robotics is to design machines that can help and assist humans in everyday lives. Robotics involves design, construction, operation, and use of robots. Nowadays, robots are used almost everywhere: in industry, medicine,...

What is a vault? Wikipedia defines a vault as a curved masonry structure made of specially cut stones, supported by walls, pillars or columns, and serving as a roof. In the collective imagination, vaults have an old-fashioned look. We all have in mind the Romanesque vaults, the...

In June 2019, Stenaldercenter Ertebølle opened its doors to a new experience room. The donation from the A.P. Møller Foundation not only provided new cabins, streams, etc.m. but also made it possible to rethink the dissemination for kindergartens and school students in a way that...